Primăria Păsăreni județul Mureș

Anexa nr. 1 la Hotărârea Cons. Loc. nr. 19/2004

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a
PRIMĂRIEI COMUNEI PĂSĂRENI

CAPITOLUL I : DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. – Aparatul propriu al Consiliului local înfăptuieşte administraţia publică locală în conformitate cu hotărârile acestuia şi dispoziţiile primarului comunei, în vederea realizării serviciilor publice de interes local.

Art.2. – Primarul comunei este şeful administraţiei publice locale şi răspunde de buna funcţionare a activităţii personalului din aparatul propriu.

Art.3. – Primarul, viceprimarul, secretarul comunei, împreună cu aparatul propriu al Consiliului local constituie primăria comunei, instituţie cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire efectivă hotărârile consiliului local şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale în comuna Păsăreni.

Art.4. - Administratia publica în unitatile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Art. 5.
(1) Raporturile dintre autoritatea administraţiei publice locale din comună şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazeaza pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judet.
(2) În relatiile dintre autoritatea administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.

Puteti vizualiza tot documentul care contine regulamentul de organizare şi funcţionare a primăriei comunei Păsăreni (Anexa nr. 1 la Hotărârea Cons. Loc. nr. 19/2004), aici.